Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HANDELS- EN PRODUKTIEONDERNEMING P.B.S. B.V. GEVESTIGD TE TILBURG, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE TILBURG ONDER NUMMER 18023858.

Artikel 1: ALGEMEEN

In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Ons: de in de kop van deze Algemene Voorwaarden vermelde onderneming op wier naam de voorwaarden ook zijn gedeponeerd; Afnemer: Opdrachtgever; Koper: iedere wederpartij die met ons een overeenkomst aangaat danwel ons om een offerte vraagt of wie wij een offerte toesturen. De termen afnemer, opdrachtgever en koper worden door elkaar gebruikt. Goederen; Producten; Artikelen; Zaken: voortbrengselen van productieprocessen, objecten van dienstverlening en handelswaar. De begrippen worden door elkaar gebruikt al naar gelang hun specifieke toepassing.

Artikel 2: WERKINGSSFEER

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle transacties met ons van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.

Artikel 3: STRIJDIGHEID MET ANDERE VOORWAARDEN

3.1 Door onze afnemers gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij onze afnemer onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt met de mededeling de eigen voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd.
3.2 Bij strijdigheid tussen de tekst van onze offertes en onze Algemene Voorwaarden prevaleert de tekst van onze offertes.

Artikel 4: AANBIEDINGEN/OFFERTES

4.1 Al  onze  aanbiedingen  zijn  steeds  vrijblijvend  tenzij  in  de  offerte  een  termijn  voor  aanvaarding  wordt  genoemd. Niettemin hebben wij het recht om ons aanbod binnen drie werkdagen nadat het onze afnemer heeft bereikt te herroepen.

Artikel 5: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN BEVESTIGING

5.1 Overeenkomsten binden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging, danwel nadat wij tot levering, overeenkomstig de geplaatste bestelling. zijn overgegaan.
5.2 Overeenkomsten door bemiddeling van onze vertegenwoordigers/agenten tot stand gebracht, binden ons eerst nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd, danwel nadat wij tot levering zijn overgegaan.
5.3 Door ons in onze prospecti en ander drukwerk verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, maten, gewichten, zijn niet bindend.

Artikel 6: ANNULERING

6.1 Indien afnemer een met ons gesloten overeenkomst wenst te annuleren en het daarbij gaat om artikelen die deel uitmaken  van ons standaard-assortiment, is afnemer annuleringskosten verschuldigd ten belope van 25% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief B.T.W.).
6.2 Overeenkomsten strekkende tot  levering van op verzoek van afnemer vervaardigde danwel elders bestelde artikelen kunnen niet worden geannuleerd, anders dan tegen vergoeding van het volledige factuurbedrag.

Artikel 7: ONTBINDING

7.1 Indien afnemer aan een van zijn verplichtingen uit een met ons gesloten overeenkomst niet, danwel niet tijdig, voldoet hebben wij het recht de betreffende overeenkomst, danwel alle met afnemer gesloten overeenkomsten, te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd onze rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, dein en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen.
7.2 Wij hebben het recht op gelijke wijze te handelen indien:
– afnemer surseance van betaling aanvraagt;
– afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
– afnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt: op zaken van afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
7.3 Als  wij  de  ontbinding  hebben  ingeroepen  is  onze  vordering, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

Artikel 8: GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN

8.1 Indien wij uit ingewonnen informatie danwel anderszins vernemen dat koper niet kredietwaardig is voor het bedrag van de onderhavige transactie hebben wij de keuze om de goederen uitsluitend onder rembours te leveren, danwel betaling vooraf te verlangen, danwel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9: PRIJZEN

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen:

  • in Euro valuta;
  • inclusief B.T.W.;
  • op basis ven door ons gehanteerde minimum-hoeveelheden;
  • f.o.b.;
  • franco;
  • exclusief kosten van emballage en/of verpakking;
  • exclusief in- en uitvoerrechten, alsmede enige overheidsheffing;
  • exclusief kosten van transport op- en overslag;
  • exclusief kosten van verzekering;
  • exclusief kosten van kwaliteitscontroles.

9.2 De door ons afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van aanbieding.
9.3 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, hebben wij het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of  de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 5% van de overeengekomen prijs af den heeft afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Wij zijn in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.
9.4 Prijsverhogingen ten gevolge van koersfluctuaties en wijzigingen in de wisselkoersen tussen Euro en andere valuta. wanneer enige betaling in verband met de levering dient te worden uitgevoerd, zijn voor rekening van afnemer, voor zover deze wijzigingen meer dan 5% afwijken van de koers zoals die gold op de datum van bevestiging van de overeenkomst.

Artikel 10: HOEVEELHEDEN/MATEN

10.1 De afgeleverde hoeveelheden worden door ons op het afleveringsdocument vermeld.
10.2 Indien afnemer zijn bezwaar daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst aan ons kenbaar maakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.
10.3 Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor niet ingrijpende details ter zake van door ons te leveren zaken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gelden alle door ons opgegeven maten bij benadering. Indien de maten door afnemer zijn verstrekt dragen wij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Het door afnemer nadien wijzigen van opgegeven maten brengt met zich mee dat de eventueel daarmee samenhangende kosten afnemer in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 11: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

11.1 De termijn van levering vangt eerst aan nadat wij alle voor levering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen.
11.2 De door ons op gegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van deze termijn geeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van afnemer niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. Ontbindt afnemer de overeenkomst dan vloeit daar uit voor ons geen verplichting voort tot het vergoeden van enige schade, door afnemer ter zake geleden.
11.3 Bij niet-tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
11.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is plaats van levering ons magazijn te Tilburg, ook in het geval artikelen van buiten Nederland rechtstreeks aan opdrachtgevers worden toegezonden. Hetzelfde geldt voor die gevallen waarin wij, al dan niet in opdracht ven afnemer, voor het vervoer van de artikelen zorgdragen.
11.5 Indien zulks schriftelijk is overeengekomen zijn wij gehouden de artikelen te leveren op de plaats vermeld in de overeenkomst. Onze afnemer dient echter te zorgen voor een behoorlijke toegankelijkheid van de plaats van levering, bij gebreke waarvan wij ontslagen zijn van de verplichting om op de overeengekomen plaats af te leveren. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl afnemer verplicht is de artikelen aldaar in ontvangst te nemen. Afnemer draagt samen met ons zorg voor het lossen van de goederen; blijft afnemer hierbij in gebreke dan komen de daardoor door ons te maken extra kosten geheel voor zijn rekening.

Artikel 12: VERVOER

12.1 Vervoer van voor afnemer bestemde artikelen geschiedt voor rekeningen risico van afnemer op een door ons te bepalen wijze.
12.2 Op het vervoer van de voor afnemer bestemde artikelen, zijn van toepassing de algemene vervoerscondities c.q. de CMR-condities, zoals die in de transportwereld worden gehanteerd, tenzij het transport niet door onszelf wordt verzorgd en de door ons ingeschakelde derde andere voorwaarden hanteert.

Artikel 13: OPSLAG

13.1 Indien het aan afnemer te wijten is dat door hem gekochte/bestelde artikelen niet door ons kunnen worden afgeleverd zullen wij deze artikelen voor rekening en risico van afnemer opslaan. De daarmee samenhangende in-uit-en opslagkosten komen voor rekening van afnemer.

Artikel 14: (KWALITEITS)KEURING

14.1 Afnemer heeft het recht om op zijn kosten de artikelen te keuren of te doen keuren teneinde na te gaan of deze voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
14.2 In geval afnemer de goederen afkeurt dient afnemer ons in de gelegenheid te stellen om op de plaats waar de goederen werden afgeleverd en waar deze zich dan nog onaangeroerd dienen te bevinden een herkeuring uit te voeren. Indien wij deze herkeuring niet binnen twee maal 24 uur nadat zulks door afnemer aan ons kenbaar is gemaakt hebben uitgevoerd, is afnemer gerechtigd de goederen elders op te slaan.

Artikel 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD- EN VOORBEHOUDEN STIL PANDRECHTCLAUSULE

15.1 Wij behouden ons ten aanzien van alle te leveren zaken uit hoofde van de met afnemer gesloten en te sluiten overeenkomsten de eigendom voor, totdat door betaling van afnemer aan ons volledig zijn tenietgegaan:
a. de vorderingen die gelden als tegenprestatie voor de levering van de desbetreffende zaken;
b. de vorderingen die ontstaan als gevolg van het door afnemer tekortschieten in de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de hiervoor bedoelde overeenkomsten ten aanzien van de desbetreffende geleverde zaken. Daarenboven leveren wij nu en in da toekomst alle zaken uit hoofde van de met afnemer gesloten an te sluiten overeenkomsten onder voorbehoud van een stilpandrecht op al die zaken ten gunste van ons. De afnemer krijgt de zaken derhalve geleverd met een eigendomsvoorbehoud en bezwaard met een stilpandrecht ten gunste van ons. Dit pandrecht strekt tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen wij uit welke hoofde dan ook van afnemer te vorderen hebben.
15.2 Zaken worden geacht niet door afnemer te zijn betaald indien afnemer de betaling daarvan aan ons niet heeft aangetoond.
15.3 Afnemer is verplicht de zaken op eerste verzoek van ons aan ons te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan ons terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt afnemer gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken voor ons ten dage van de terugname.
15.4 Vanaf het moment van de levering houdt afnemer de hiervoor bedoelde zaken onder zich voor ons.
15.5 Afnemer verleent ons reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsten te betreden waar onze goederen zich bevinden teneinde onze eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.

Artikel 16: RECLAMES

16.1 Eventuele reclames, zowel oplevering van zaken, verleende diensten als op factuurbedragen, dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken, de diensten of de daarop betrekking hebbende facturen, schriftelijk bij ons te zijn ingediend onder een nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer in behandeling worden genomen en wordt opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Wanneer wij van oordeel zijn dat een klacht terecht is ingediend hebben wij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe
levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper ons alsdan het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren. Wij zijn slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken opdrachtgever op het moment van indienen van de reclames aan al zijn opdat moment jegens ons bestaande verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, tussen hem en ons ontstaan, heeft voldaan.
16.2 Bij de verkoop van zonwering. rolluiken en dergelijke, zullen wij ernaar streven da kleuren zoveel mogelijk conform da aanwijzingen ven koper of getoond monster te leveren. Geringe afwijkingen in de kleur geeft opdrachtgever geen recht tot  reclame.
16.3 Kleuren van zonweringen, rolluiken en dergelijke, kunnen onder invloed van buitenlicht gaan verkleuren. De mate van en da tijd waarbinnen de verkleuring zal plaatsvinden is afhankelijk van tal van omstandigheden. Verkleuring kan echter nimmer aanleiding geven tot reclame, tenzij aangetoond wordt dat wij ondeugdelijk materiaal hebben geleverd.
16.4 Wij zijn niet gehouden reclames te honoreren die verband houden met (gebreken of fouten van) door of namens de afnemer voorgeschreven ontwerpen, constructiewijze en dergelijke.
16.5 Evenmin kunnen wij ter zake van de garantieverplichting worden aangesproken indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik van de door ons geleverde producten danwel indien de door ons geleverde producten vervolgens door of ten behoeve van da afnemer door derden zijn bewerkt, gerepareerd of anderszins veranderd.
16.6 Het enkele feit dat wij een reclame onderzoeken impliceert niet automatisch dat wij enige aansprakelijkheid ter zake erkennen.

Artikel 17: BETALING

17.1 Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Wij zijn gerechtigd 2% kredietbeperking in rekening te brengen.
17.2 Indien wij na 14 dagen, danwel na de schriftelijk overeengekomen andere betalingstermijn, nadat de factuur door onze afnemer is ontvangen, het daarmee corresponderende factuurbedrag nog niet in ons bezit hebben. Is afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor aan ingebrekestelling of sommatie is vereist. Alsdan zijn ook automatisch de buitengerechte­lijke incassokosten verschuldigd welke 15% van onze vordering bedragen met een minimum van € 150,-. Vanaf voornoemde verzuimtermijn loopt de vertragingsrente, over het openstaande factuurbedrag, zijnde 1,5% per maand of gedeelte daarvan.
17.3 Het niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoen door afnemer aan zijn verplichtingen tot betaling geeft ons het recht nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst onzerzijds op te schorten totdat door afnemer wel aan deze verplichting is voldaan, Te onzer keuze hebben wij ook het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd ons recht op schadevergoeding in verband met de latere, danwel de niet uitvoering van de overeenkomst.
17.4 Alle betalingen aan ons dienen zonder inhouding of verrekening contant te onzer kantore danwel op een door ons aangegeven bank- of girorekening te geschieden.
17.5    Door afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen dia het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat dat voldoening betrekking haalt op aan latere factuur.

Artikel 18: COMPENSATIE/VERREKENING

18.1 Wij zijn gerechtigd tot compensatie van de in verband met de overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen welke wij van afnemer te vorderen hebben of aan hem verschuldigd zijn.

Artikel 19: OVERMACHT

19.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, stakingen in ons bedrijf daaronder begrepen.
19.2 In het gevel ven overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachttoestand nakoming onmogelijk maakt. Bij blijvende overmacht zijn wij, alsook de afnemer, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat daaruit de verplichting voortvloeit de andere partij schadeloos te stellen.

Artikel 20: GARANTIE

20.1 Met inachtneming van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde beperkingen garanderen wij de deugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen mits al onze instructies met betrekking tot het gebruik van deze artikelen strikt zijn opgevolgd.
20.2 De garantie vangt aan op de dag van aflevering van de artikelen. De garantieperiode verstrijkt 24 maanden daarna.
20.3 Wij aanvaarden uitsluitend aansprakelijkheid voor gebreken waarvan afnemer aantoont dat deze voor of binnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als aan direct gevolg van verkeerde vervaardiging of verkeerde door ons gekozen bewerking, danwel els gevolg ven door ons gebruikte ondeugdelijke materialen. Indien het gebrek het gevolg is van enige andere oorzaak, zijn wij niet aansprakelijk.
20.4 Wij garanderen de bruikbaarheid van onze artikelen bij een (in da branche) normaal gebruik. De garantie vervalt indien de artikelen worden aangewend voor enig ander doel den waarvoor deze gebruikelijk worden geleverd.
20.5 Indien wij aansprakelijk zijn uit hoofde van onze garantie is deze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van ondeugdelijke artikelen an/of onderdelen, dan wal terugbetaling van het voor deze artikelen in rekening gebrachte bedrag. Da kosten die gemoeid zijn met het vervangen van het betreffende artikel zoals, maar niet uitsluitend, montagekosten en de kosten van herstelwerkzaamheden komen niet voor enige vergoeding uit hoofde van deze garantieregeling of anderszins in aanmerking. Wij aanvaarden voorts geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de kosten die gemoeid zijn met het vervangen respectievelijk het herstellen van het betreffende artikel. De vervanging van artikelen is beperkt tot herlevering exclusief vrachtkosten. In geval van vervanging wordt opnieuw garantie voor de vervangende goederen verstrekt onder bepalingen van dit artikel welke garantie aanvangt op de dag van aflevering van de vervangende goederen.
20.6 In het geval dat wij niet de fabrikant zijn van door ons geleverde artikelen is onze aansprakelijkheid beperkt  tot de aansprakelijkheid zoals die wordt aanvaard door deze leverancier van die artikelen en onder diens garantie.
20.7 In geval van aansprakelijkheid zijn wij nimmer gehouden meer kosten te vergoeden dan de kosten die door ons aan afnemer voor de onderhavige zaak cq. dienst in rekening worden gebracht.
20.8 Buiten de garantie vallen in ieder geval:
a. maatverschillen, kleurverschillen, kwaliteitsverschillen en afwijkende uitvoeringen;
b. kleine onvolkomenheden aan de afwerking van da geleverde producten, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
c. beschadiging of gebreken die direct of indirect het gevolg zijn van werkzaamheden die door derden aan de geleverde producten zijn uitgevoerd;
d. beschadiging of gebreken die direct of indirect het gevolg zijn van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik of  onvoldoende onderhoud door de afnemer;
e. gebreken die het gevolg zijn van veranderingen in de temperatuur en/of de luchtvochtigheid in de ruimte waarin de producten zich bevinden;
f. gebreken die het gevolg zijn van inwerking op de producten door klimaatomstandigheden (o.a. zon, water, wind);
g. producten die op uw verzoek zijn uitgevoerd buiten de standaard productspecificaties zoals vermeld in het PBS Prijsboek.

Artikel 21: AANSPRAKELIJKHEID

21.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en tevens is onze aansprakelijkheid voor directe danwel indirecte schade, kosten en rente beperkt tot een bedrag dat onze assuradeuren te dezer zake uitkeren, verminderd met een eventueel eigen risico.
21.2 Wij hebben met assuradeuren verzekeringsovereenkomsten gesloten ter zake van wettelijke aansprakelijkheid en productaansprakelijkheid. Wij hebben in die verzekeringen de risico’s gedekt die normaliter kunnen voortvloeien uit de overeenkomsten met ons. Deze wetenschap ontslaat onze afnemer niet van de verplichting zichzelf ook adequaat en op dezelfde wijze te verzekeren, in het bijzonder voor schade die het gevolg is of kan zijn van door ons geleverde artikelen en/ of diensten.
21.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor:
a. een verkeerde montage en/of onjuiste toepassing en/of onjuiste verwerking van onze materialen;
b. zichtbare beschadigingen die niet op de vrachtbrief zijn vermeld;
c. de wijze van het gebruik, in de meest ruime zin van het woord, van de door ons geleverde goederen;
d. het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen door afnemer;
e. het oplopen van verwondingen tijdens montage of gebruik, tenzij de verwonding het gevolg is van een door ons geleverd gebrekkig product;
f. het ontbreken en/of niet geschikt zijn van de benodigde voorzieningen;
g. onvoldoende verankering.

Artikel 22: VERGUNNINGEN

22.1 Indien afnemer vergunningen nodig heeft om de bij ons gekochte artikelen af te nemen, te verhandelen of te gebruiken, dan dient afnemer zelf voor deze vergunningen zorg te dragen. Het ontbreken danwel het niet tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen komt immer voor risico van afnemer.

Artikel 23: WERKZAAMHEDEN

23.1 Aansluitkosten ten behoeve van nutsvoorzieningen zijn nimmer in de aanneemsom begrepen.
23.2 Indien wij werken aan de hand van door opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen, draagt opdrachtgever het volledige risico voor een juiste maatvoering. De maten op de tekening zijn voor ons bindend ook al mocht op de tekening de opmerking voorkomen “maten in het werk controleren”.
23.3 Indien het schilderwerk betreft gaan wij, voor wat betreft het gebruik van lakken, uit van de overeengekomen kleuren waarvan  de nummers in de opdrachtbevestiging zijn weergegeven. Wij zijn niet aansprakelijk indien de overeengekomen kleur uiteindelijk niet beantwoordt aan de wensen van opdrachtgever.

Artikel 24: PARTIELE NIETIGHEID

24.1 Indien één ven de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden danwel enig onderdeel ven de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn danwel nietig mocht worden verklaard, dan laat dat de inhoud van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden c.q. de onderliggende overeenkomst onverlet.
24.2 Partijen zullen als dan voor de nietige c.q. vernietigde bepaling een regeling treffen die de bedoeling die partijen met de onderliggende overeenkomst danwel met deze Algemene Voorwaarden beoogden het dichtst benadert.

Artikel 25: TOEPASSELIJK RECHT

25.1 Op al onze aanbiedingen en alle transacties met ons hoe dan ook genaamd en uit welke hoofde dan ook is uitsluitend van toepassing het Nederlands recht.

Artikel 26: GESCHILLEN

26.1 Beslechting van geschillen, welke voortvloeien uit met ons gesloten overeenkomsten worden te onzer keuze beslecht door de burgerlijke rechter in onze woonplaats danwel door arbitrage. Indien ons wordt verzocht bovengenoemde keuze te maken, dan zullen wij ons binnen 14 dagen, nadat een daartoe strekkend verzoek ons heeft bereikt, daarover uitspreken.

Artikel 27: ARBITRAGE / MEDIATION

27.1 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Artikel 28: VINDPLAATS VOORWAARDEN

28.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tilburg. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de aanbieding c.q. de transactie met ons.

Artikel 29: VERTALINGEN

29.1 Van deze Algemene Voorwaarden kunnen vertalingen in omloop worden gebracht. Echter de Nederlandse tekst is bindend.