Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie hierop onvolledig of onjuist is. Wij spannen ons in de informatie op onze website actueel te houden. Wij voeren aanpassingen zonder voorafgaande kennisgeving hierover met onmiddellijke ingang door.

Auteursrecht voorbehouden

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PBS GROEP.

Informatie is vrijblijvend

Wij staan er niet voor in dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten bevinden zich in een staat waarin wij deze feitelijk aanbieden. Dit aanbod houdt geen enkele (impliciete) garantie of waarborg in ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.